Bygningernes historie


Lykkesholmvej 1 er opført som købmandshandel i 1900-1901 af købmand Niels Pedersen, der siden 1880'ernes slutning havde oparbejdet en anselig købmandshandel i Trustrup med kolonial- og grovvarehandel. Med anlægget af den nye jernbane Trustrup-Ebeltoft frygtede han for, at mange af hans kunder i det sydlige opland ville søge andetsteds hen, hvis der opstod mulighed herfor. Han besluttede derfor selv at etablere en købmandshandel i Balle i lighed med den, han hidtil havde drevet i Trustrup.

Overbaneformand Jensen i Århus blev sat til at udarbejde tegninger, der i første omgang omfattede et kompleks med to bygninger (i vinkel), nemlig selve købmandshandelen (kolonial og manufaktur) med privatbolig ovenpå og en tilbygget grovvarehandel langs med Vestergade (foderstoffer, gødning m.m.). Denne noget anonyme overbaneformand Jensen har at dømme efter byggestilen formentlig også udarbejdet tegningerne til Trustrup Realskole, hvis opførelse Niels Pedersen var meget involveret i, og til Pedersens nye købmandsgård, der i årene omkring 1905 skød i vejret umiddelbart syd for Trustrup Station.

Forretningen i Balle drev Niels Pedersen ved hjælp af en bestyrer, men i begyndelsen gik det ikke godt. Han flyttede da selv til Balle i 1902, og fik samme år ansat en kommis, Johan A. Simonsen, der hurtigt fik så meget styr på forretningen, at Pedersen fra 1905 betroede ham bestyrerposten og selv returnerede til Trustrup. Fra 1909 vaf Simonsen forpagter, der formentlig havde fået løfte om købsret, idet han – med senere udvidelse af forretningen for øje – fra 1911 begyndte på opkøb af tilstødende grunde/parceller, dels syd for Vestergade fra jernbaneanlægget og vestpå. I 1913 lod Simonsen opføre en staldbygning (til kundernes brug) på sydsiden af vejen lige ved jernbaneoverskæringen (nedbrudt i 1982). I 1916 byggedes langs Stationsvej en tredje længe til komplekset, indrettet til kornloft og med værelser til de ansatte. I 1918 suppleredes på sydsiden af Vestergade med et par anselige oplags- og pakhuse, indrettet med tømmerhandel (nedbrudt i 1982).

I 1920 blev der overalt indlagt elektricitet. Endelig overtog Johan Simonsen 1/7 1921 for 75.000 kr selve det tre-fløjede kompleks, således at han nu var ejer af hele købmandsgården. Derefter tilføjedes vistnok kun en enkelt bygning, nemlig det i 1930 opførte pakhus på baneterrænet vest for købmandsgården.

Efter Johan Simonsens død i 1935 drev enken forretningen videre med hjælp af forretningsbestyrer Holger Iversen (ansat fra 1921). I 1940 overtog sønnen Johan Peter Simonsen forretningen, hjulpet af førstemanden Boysen, der siden 1924 havde assisteret i forretningen.

I 1961 blev forretningen overtaget af købmand Aage Jacobsen i Trustrup, der på det tidspunkt var ejer af Niels Pedersens gamle købmandsgård der. Den daglige leder blev fra nu af Hans Jessen, mens Boysen tog sig af grovvarerne. Nogle år senere blev bygningen overtaget af ’Djurslands Byggecenter’, som fik en ret kort levetid, hvorefter kommunen købte komplekset og indrettede børnehave og borgerstue.


 Tekst: Erik Bøjstrup 


Balle Borgerhus

Lykkesholmvej 1 - 8444 Balle

Mail: info@balleborgerhus.dk